top of page


ALGEMENE VOORWAARDEN

ANITA SOPHIA
 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen, consulten en trainingen van Anita Sophia.

DEFINITIES

Anita Sophia, bekend onder de handelsnaam Anita Sophia, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 67841759.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de overeenkomst met Anita Sophia aangaat.
Cliënt: de natuurlijke persoon die ingevolge de overeenkomst tussen Anita Sophia in de hoedanigheid van de diensten van Anita Sophia gebruik maakt.
Overeenkomst: een overeenkomst tussen Anita Sophia en cliënt ter zake van een of meer te verlenen diensten.

 

1. TOEPASSELIJKHEID
1.1. Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke  overeenkomsten met Anita Sophia en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten en handelingen tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
1.2. Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op de overeenkomst of de algemene voorwaarden gelden slechts indien Anita Sophia daar uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.
1.3. Ingeval van strijd tussen de bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of bepalingen uit de overeenkomst gelden de laatste geldende algemene voorwaarden.
1.4. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de openbare orde of de wet, dan zal slechts de desbetreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2. INSCHRIJVING EN ANNULERING

Een-op-een therapie of behandeling en groepssessies van Anita Sophia
2.1. U bent officieel aangemeld wanneer u zich via e-mail, app, of telefonisch hebt opgegeven en een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen.
2.2. U hebt bij vroegboekingen recht op een bedenktijd van 14 werkdagen, ingaande na aanmelding en schriftelijke ontvangstbevestiging. Binnen deze termijn kunt u uw aanmelding zonder opgaaf van reden annuleren mits deze nog uiterlijk 48 uur voor de geplande afspraak is. De bedenktijd vervalt na 14 werkdagen of op het moment dat u daadwerkelijk van de diensten gebruikmaakt. Bij annuleringen van vroegboekingen is Anita Sophia gemachtigd om annuleringskosten in rekening te brengen. De kosten hiervan bedragen € 50,- bij annulering van een groepssessie of 1-op-1 of workshop.
2.3. Wanneer u tot 2 weken voor aanvang van een groepsbijeenkomst uw deelname annuleert, dan krijgt u het, indien vooruitbetaalde, deelnamebedrag retour met aftrek van reserverings- en administratiekosten à € 25,-.
2.4. Wanneer u korter dan 72 uur voor aanvang van een groepsbijeenkomst uw deelname annuleert, dan vervalt het recht op eventuele teruggave en dient 50% van het bedrag te worden voldaan, binnen 48 uur zullen de volledige kosten in rekening worden gebracht of u zorgt voor een vervanger.
2.5. Wanneer u zich hebt aangemeld voor een bijeenkomst of dienst en u bent zonder berichtgeving afwezig, of bij afmelding op de dag zelf dan wordt deze sessie, dag (of worden deze dagen) in rekening gebracht en is restitutie niet mogelijk.
2.6. Wanneer een bijeenkomst niet kan doorgaan wegens te weinig deelnemers, door ziekte of wegvallen van een trainer of door andere onvoorziene omstandigheden, dan hebt u recht op volledige restitutie van het reeds betaalde deelnamegeld. Dit bedrag zal binnen 3 weken worden terugbetaald.

3. BETALING
3.1. Betaling van losse behandelingen en/of diensten, zowel 1-op-1 als groepsbijeenkomsten van Anita Sophia, dient plaats te vinden direct na, of voor het gebruik van de dienst.

3.2. Betaling bij het aangaan van trajecten dienen voorafgaand aan de eerste sessie te worden voldaan. Of in 2 termijnen waarbij het eerste deel voor aanvang van de eerste sessie en deel 2 voor aanvang van de derde sessie.
3.3. Betalingsmogelijkheden: contant of via een betaalverzoek.
3.4. De prijzen voor de diensten van Anita Sophia staan, wanneer bekend, online op www.anitasophia.nl vermeld. Ook staan deze vermeld in de boekingsbevestiging van de afspraak.

4. ANNULERING
4.1. Kosteloos annuleren van behandelingen kan tot 48 uur voor aanvang van de afspraak. Hierna zal 50% aan u worden berekend.
4.2. Indien een behandeling korter dan 24 uur voor de afspraak wordt afgezegd (ongeacht de reden), worden de volledige kosten in rekening gebracht.
4.3. Annuleren van groepsbijeenkomsten kan tot 72 uur voor aanvang van de betreffende bijeenkomst, hierbij zullen 30,- administratiekosten in rekening worden gebracht.
4.4. Indien u een groepsbijeenkomst binnen de 72 uur voor aanvang van de betreffende bijeenkomst annuleert wordt er 50% van de kosten in rekening gebracht (ongeacht de reden voor annuleren). Binnen 48 uur zullen de volledige kosten in rekening worden gebracht.

4.5. Annuleringen dienen telefonisch en /of per mail gedaan te worden,met duidelijke vermelding van naam, datum van de afspraak en telefoonnummer.

5. REGELS
5.1. Cliënt is verplicht tot naleving van alle redelijke aanwijzingen van Anita Sophia ter bevordering van een goede uitvoering van de overeenkomst. Veiligheid en elkaar met respect behandelen is de basis om volop te genieten van de aangeboden activiteiten en behandelingen.
5.2. De cliënt dient op tijd voor de afspraak te verschijnen.
5.3. Alle behandelingen en deelnames zijn geheel op eigen risico.

6. AANSPRAKELIJKHEID 
6.1. Alle bagage en andere persoonlijke eigendommen blijven ten alle tijde voor risico van de deelnemer.
6.2. Anita Sophia aanvaardt – behoudens ingeval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Anita Sophia– geen aansprakelijkheid voor schade aan (waardevolle) zaken, bagage en andere persoonlijke eigendommen van cliënt.

7. OVERMACHT/WIJZIGING/ANNULERING 
7.1. Anita Sophia is gerechtigd een groepsbijeenkomst bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren of de cliënt een alternatief aan te bieden. Dit gebeurt uiterlijk 24 uur voor aanvang van de cursus.
7.2. Bij ziekte van Anita Sophia zal er gekeken worden naar een passende oplossing, daar er als gespecialiseerd therapeut een vervangende persoon geen optie zal zijn, zal de afspraak op een ander moment ingehaald worden i.o.m. de cliënt.

8. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
8.1. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

                                                           

ANITA SOPHIA

Jansplein 54-1

6811 GD Arnhem

info@anitasophia.nl

+31624675924

kvk: 67841759

bottom of page